Ing. Anton Minčík - AMICOMP -
výhradný dovozca kávy Illy, čajov Ronnefeldt a džúsov Pago pre Slovensko

Registrácia užívateľa   |   Nákupný košík 0,00 €
Meno   Heslo

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.eshop.amicomp1.sk a vymedzujú práva a povinnosti medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na druhej strane.
 2. Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu www.eshop.amicomp1.sk je:
  Ing. Anton Minčík – AMICOMP
  Omská 7
  040 01 Košice
  IČO: 30673275
  DIČ: 1020266206
  IČ DPH: SK1020566206
 3. Kupujúci je:
  Spotrebiteľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami.
  Podnikateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami.
 4. Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade absencie úpravy zmluvných vzťahov obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom sa tieto riadia zákonom č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení.
 5. V prípade absencie úpravy zmluvných vzťahov obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sa tieto radia zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka, v platnom znení.


II. Kúpna zmluva

 1. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká zaslaním objednávky kupujúcim a prijatím a potvrdením objednávky predávajúcim . Predávajúci zašle potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú zadal kupujúci v objednávke.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak:
  a. tovar sa už nevyrába ,resp. nie je momentálne dostupný,
  b. cena tovaru bola dodávateľom výrazne zmenená,
  c. kupujúci v minulosti nedodržal kúpnu zmluvu alebo obchodné podmienky predávajúceho.

  Ak takáto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho ohľadom dohodnutia ďalšieho postupu (napr. poskytnutia náhradného plnenia).
 3. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť cenu tovaru v plnej výške.


III. Dodacie podmienky

 1. Objednaný tovar bude doručený:
  a. osobným odberom v sídle predávajúceho alebo,
  b. prostredníctvom zmluvného prepravcu.
 2. Spôsob doručenia uvedie kupujúci v objednávke.
 3. Ak je tovar na sklade predávajúceho bude doručený kupujúcemu do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, inak najneskôr do 21 dní od potvrdenia objednávky.
 4. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu dodať ním objednaný tovar, je povinný ho o tom bezodkladne informovať. Predávajúci môže v takom prípade kupujúcemu ponúknuť náhradné plnenie v rovnakej kvalite a cene akej bol pôvodne objednaný tovar. Ustanovenie čl. II. bodu 2 týchto obchodných podmienok tým nie je dotknuté.


IV. Platobné podmienky

 1. Cenu za dodaný tovar kupujúci zaplatí:
  a. na dobierku prepravcovi pri dodaní tovaru,
  b. prevodom na účet predávajúceho na základe proforma faktúry obdŕžanej e-mailom,
  c. v hotovosti pri osobnom odbere tovaru v sídle predávajúceho.
 2. Spôsob platby uvedie kupujúci v objednávke.


V. Odstúpenie od zmluvy

 1. V súlade s ust. § 12 ods. 1 zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, že podnikateľ využije právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu znáša náklady na vrátenie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľom, znáša tento náklady na vrátenie tovaru iba vtedy, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Pri uplatnení tohto práva je kupujúci povinný vrátiť výrobok originálne zabalený, ktorý nejaví známky použitia a je nepoškodený.
 2. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom všetky poskytnuté plnenia. V prípade, že kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, je odstúpenie bez uvedenia dôvodu neprípustné. Predávajúci má v takom prípade právo na náhradu vzniknutej škody.
 3. Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená kúpna cena za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.


VI. Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

 1. Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením platne uzavretej kúpnej zmluvy vo výške 10 Euro.


VII. Ceny tovaru

 1. Ceny tovaru sú záväzné a platné v okamihu uskutočnenia objednávky.
 2. Ceny tovaru na webovej stránke predávajúceho sú uvádzané vrátane DPH.
 3. Ceny tovaru neobsahujú cenu za dodanie tovaru. Cena za dodanie tovaru – dopravné je po celom území Slovenskej republiky vrátane DPH nasledovné:  

           Prepravná služba (do 30 kg) pri platbe vopred

           Pre tovar od      0€    do      99€      doprava za  4.50€

           Pre tovar od  100€    do  2500€      doprava zadarmo

 

          Prepravná služba (do 30 kg) vrátane dobierky

          Pre tovar od      0€    do      99€     doprava za  5.00€

         Pre tovar od  100€    do    330€      doprava zadarmo

 

         Prepravná služba (nad 30 kg) pri platbe vopred

         Pre tovar od      0€    do        99€    doprava za  7.00

         Pre tovar od  100€    do      199€    doprava za  3.00€

         Pre tovar od  200€    do    2500€    doprava zadarmo

 

         Prepravná služba (nad 30 kg) vrátane dobierky

         Pre tovar od      0€    do       99€     doprava za  8.00

         Pre tovar od  100€    do      199€    doprava za  4.00€

         Pre tovar od  200€    do     330€     doprava zadarmo


VIII. Záručná doba a reklamácie

 1. Predávajúci poskytuje na tovar nasledujúcu záručnú dobu:
  a. na kávovary 24 mesiacov,
  b. na ostatný tovar podľa dátumu expirácie uvedený na obale.
 2. Záruka sa nevzťahuje na:
 • Škody spôsobené neznalosťou obsluhy prístroja
 • Škody a poruchy vzniknuténásilným alebo neodborným zásahom do prístroja
 • Škody vzniknuté ponechaním prístroja v prostredí chladnejšom ako 0°C
 • Poškodenie, alebo zničenie prístroja haváriou, živelnou pohromou, nedbalou,či nesprávnou údržbou, alebo nesprávnym pripojením na elektrickú sieť
 • Poruchy spôsobené usadzovaním vodného kameňa v prístroji 
 • Poškodený mlynček v dôsledku vniknutia cudzieho telesa do priestoru mlecích kameňov – vytrhnutie mlecieho kameňa z unášača, poškodenie prevodovky mlynčeka a samotné otupenie mlecích kameňov.
 • Výmenu súčiastok podliehajúcich prirodzenému opotrebovaniu ako napr. kameňov mlynčeka, gumových tesnení a pod

        3.  Pri reklamácii tovaru platia platné právne predpisy Slovenskej republiky.

IX. Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

       Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu              reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: amicomp1@amicomp1.sk   

      Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,              prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o                 alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

        Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je         dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

        Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-                riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia                     spotrebiteľských sporov sa obráti.

        Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

        Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

k vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia a podobne.

       Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:                 https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na       obchodníka so sídlom v EÚ.

         Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

 

X. Naša spoločnosť poskytne dotknutej osobe pri spracúvaní osobných údajov nasledovné informácie:

a)   údaje o našej spoločnost 

b)   kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;

c)   účely spracúvania

d)   právny základ spracúvania

e)   ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;

f)    príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;

g)   v relevantnom prípade informácia o tom, že naša spoločnosť zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej        organizácii

h)   doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

i)    existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu              alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť

      údajov;

j)    ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, existencia práva kedykoľvek svoj        súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

k)   právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

l)    informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je           

      potrebná  na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky

      neposkytnutia takýchto údajov;

m) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a aspoň v týchto     

     prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto

     spracúvania pre dotknutú osobu.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky umožňujú predávajúcemu archiváciu a reprodukciu osobných údajov za účelom plnenia z uzatvorenej kúpnej zmluvy a ďalšej evidencie. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.


V Košiciach, dňa 23. 05. 2018

Stiahnúť obchodné podmienky v PDF formáte